Privacy verklaring

Inleiding

PACE verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email en telefoon. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening. Bij het verlenen van diensten verwerk ik uw persoonsgegevens. Hieronder wil ik u informeren hoe ik met deze gegevens omga. Daarom is deze privacyverklaring opgesteld. Daarnaast leest uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten.

Door gebruik te maken van de dienstverlening van PACE maakt u kenbaar dat u akkoord gaat met de behandeling van gegevens zoals die in deze verklaring wordt beschreven.

 

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Cissy Ploegmakers, Loopbaanprofessional en eigenaar van PACE Career coaching.
(hierna te noemen PACE ), KvK 59909994

Bivak 131, 1353 AA Almere Haven
06 – 543 128 91

Cissy@pace-careercoaching.nl

 

Het gebruik van uw Persoonsgegevens

PACE verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

• NAW-gegevens

• Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummer

• Geboortedatum en –plaats

• Geslacht

• Gegevens betreffende uw dienstverband en/of arbeidsverleden

• CV (evt. met pasfoto)

• Functionele mogelijkheden en belastbaarheid

• Gegevens in een offerte en een plan van aanpak

• Gespreksverslagen en rapportages

• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in gesprekken, correspondentie en telefonisch.

 

PACE verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

• Het onderhouden van contact

• Een goede en efficiënte loopbaanbegeleiding op maat, conform de overeengekomen afspraken

• Beheer van het cliëntenbestand (handmatig)

• Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning

• Het verzorgen van trainingen en workshops

• Evaluaties van de dienstverlening

• Verbetering van de dienstverlening

• Rapportages voor de cliënt en -ter verantwoording- voor opdrachtgevers, met toestemming van de cliënt

• Facturering

• Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen

• Marketing (nieuwsbrief)

• Nakoming van wettelijke verplichtingen.

• Grondslag

 

PACE verwerkt bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Tevens verwerkt PACE persoonsgegevens, omdat PACE hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

• Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening

• De bescherming van haar financiële belangen

• De verbetering van haar diensten

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

 

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan PACE persoonsgegevens uitwisselen.

PACE kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals testbureaus of ingeschakelde ZZP’ers. In het kader van de hiervoor genoemde doeleinden worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

De website van PACE verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gekoppeld aan uw persoonlijke gegevens. (Denk hierbij aan informatie zoals de duur van uw website-bezoek of de specifieke pagina’s die u veel bezoekt).
Alle gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer PACE aan een wettelijke verplichting moet voldoen. PACE zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële- of goede doelen.

Uw gegevens kunnen door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die PACE gebruikt
PACE gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die PACE gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Bewaartermijn cliëntgegevens

PACE zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd, dit is in de regel maximaal 1 jaar. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat PACE zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

 

Beveiliging persoonsgegevens

PACE vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft PACE passende beveiligingsmaatregelen genomen.

 

Uw rechten

U heeft het recht om PACE een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u PACE verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

PACE Career Coaching

Cissy Ploegmakers, loopbaanprofessional/eigenaar
Bivak 131, 1353 AA Almere Haven
cissy@pace-careercoaching.nl

Om misbruik van deze rechten te voorkomen vraag ik u, bij indiening van uw verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens, u te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet dan niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto onleesbaar te maken. U kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door PACE, laat dit dan vooral aan mij weten. Mocht u er met mij niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring heeft uitsluitend betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door PACE en niet op verwerkingen via websites van derden waarnaar hyperlinks op deze website zijn opgenomen.

 

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 01 januari 2019.

PACE kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd.